نکات مهم درباره وکالت در طلاق

وکالت در طلاق یکی از شرایط خاص طلاق از طرف زوجه است که در قانون تعیین شده است. بر طبق ماده 1133 قانون مدنی و فقه شیعه حق طلاق مربوط به زوج است و مرد هر زمان بخواهد می تواند با پرداخت حقوق مالی زوجه مانند مهریه،نفقه، اجرت المثل در دادگاه خانواده طلاق زوجه را درخواست نماید. اما بر طبق قانون برای اینکه زوجه بتواند دادخواست طلاق را به دادگاه مطرح نماید باید یکی از شرایط دوازده گانه طلاق در سند ازدواج دائم وجود داشته باشد. علاوه بر شرایط دوازده گانه در سند ازدواج، زوجه با داشتن وکالت در طلاق از طرف زوج می تواند برای طلاق اقدام نماید. بنابراین با توجه به پیچیدگی مراحل طلاق از طرف زوجه بهتر است از وکالت وکیل متخصص طلاق استفاده نمائید. در این مقاله در مورد وکالت در طلاق، مزایای وکالت در طلاق و شرایط مطالبه مهریه به وسیله وکالت در طلاق از طرف زوج پرداخته شده است.

طلاق از طرف زوج و زوجه

بر طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان که بخواهد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده با رعایت شرایطی که در قانون تعیین شده است، همسر خود را طلاق دهد و نیازی به رضایت زوجه نیست. اما زن برای طلاق باید دارای شرایط تعیین شده در مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی باشد، تا بتواند تقاضای طلاق نماید.

حق طلاق در ایران

بر طبق قانون مدنی که بر مبنای فقه شیعه است، حق طلاق در ایران در اختیار مرد است. این به این معنی است که مرد می‌تواند همسرش را بدون نیاز به رضایت وی طلاق دهد. با این حال، زن نیز می‌تواند در برخی شرایط از مرد طلاق بگیرد. یکی از شرایط طلاق گرفتن برای زوجه، داشتن وکالت در طلاق است. وکالت در طلاق به این معنی است که مرد به زن اختیار می‌دهد که خودش را طلاق دهد. این وکالت می‌تواند در زمان عقد ازدواج یا بعد از آن داده شود.

وکالت در طلاق

از آنجایی که در قانون شرایط خاصی برای طلاق از طرف زن تعیین شده است، بهتر است زوجین در زمان عقد یا بعد از عقد ازدواج دائم به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه یا ضمن عقد در سند ازدواج دائم حق طلاق زن از طرف مرد را ثبت نمایند. بر طبق سند وکالت در طلاق، زن هر زمان و در هر شرایطی می تواند بدون حضور زوج، خود یا با دادن وکالت به وکیل دادگستری مراحل طلاق را در دادگاه خانواده انجام دهد.

شرایط وکالت در طلاق

در صورتی که وکالت در طلاق در زمان عقد ازدواج به زوجه داده شود، غیر قابل عزل  است و مرد نمی‌تواند بعدا زن را از داشتن این حق محروم کند.اما اگر وکالت در طلاق بعد از عقد ازدواج داده شود، قابل عزل است و مرد می‌تواند بعدا زوجه را از داشتن حق طلاق محروم کند. وکالت در طلاق می‌تواند محدود یا نامحدود باشد. در شرایط وکالت محدود زن فقط می‌تواند در شرایط خاصی خود را طلاق دهد، اما در شرایط وکالت نامحدود، زن می‌تواند در هر شرایطی خود را طلاق دهد.

شرایط قانونی طلاق از طرف زوجه

بر طبق ماده ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳ قانون مدنی، زوجه می تواند با وجود شرایط مقرر دادخواست طلاق را مطرح کند که این شرایط به شرح ذیل است:

 • عدم پرداخت نفقه
 • اعتیاد مرد به مواد مخدر یا الکل
 • بیماری مزمن مرد که منجر به عسر و حرج برای زن شود.
 • محکومیت مرد به حبس بیش از دو سال
 • عدم امکان نزدیکی بین زن و مرد به دلیل بیماری یا معلولیت
 • غیبت مرد به مدت بیش از یک سال بدون عذر موجه

انواع وکالت در طلاق

وکالت در طلاق انواع مختلفی دارد که هر کدام از آن‌ها نیز شامل قانون خاصی می‌شوند. با شناخت هر یک از انواع وکالت در طلاق می‌توانید نسبت به قوانین مربوط به آن آگاهی لازم را کسب کنید و در شرایط مشابه درست‌ترین و کابردی‌ترین تصمیم را بگیرید.

وکالت طلاق بلاعزل و قابل عزل

وکالت طلاق بلاعزل به معنای آن است که مرد حق عزل وکیل خود را ندارد و وکالت تا پایان عمر زن معتبر است. این نوع وکالت برای زن بسیار مفید است، زیرا در صورت بروز اختلاف با همسرش، می‌تواند بدون نیاز به موافقت همسرش، از وکالت خود استفاده کند و طلاق بگیرد. در وکالت طلاق قابل عزل، هر زمان و به هر دلیلی مرد می‌تواند وکالت خود را عزل کند. این نوع وکالت مزیتی برای زوجه ندارد، زیرا ممکن است مرد در صورت اختلاف با زن، وکالت خود را عزل و زن را از حق طلاق محروم کند.

وکالت طلاق مدت‌دار و مشروط

 در وکالت طلاق مدت‌دار، وکالت برای مدت معینی معتبر است و پس از انقضای مدت، وکالت خود به خود باطل می‌شود. این نوع وکالت برای زمانی مناسب است که مرد قصد دارد اختیار طلاق را برای مدتی محدود به زن دهد. اما در وکالت طلاق مشروط،وکالت منوط به تحقق شرطی است و تا زمانی که شرط محقق نشود، وکالت قابل اعمال نیست. برای مثال، مرد می‌تواند وکالت طلاق خود را مشروط به عدم پرداخت مهریه توسط زن کند. در وکالت طلاق معلق، وکالت منوط به وقوع حادثه‌ای است و تا زمانی که حادثه رخ ندهد، وکالت قابل اعمال نیست. برای مثال، مرد می‌تواند وکالت طلاق خود را مشروط به فوت خود کند.همچنین در وکالت در طلاق، مرد می‌تواند اختیارات دیگری را نیز به وکیل خود تفویض کند، مانند اختیار بذل مهریه، اختیار حضانت فرزندان، اختیار تعیین نفقه و…

تشریفات قانونی برای وکالت در طلاق

لازم به ذکر است که وکالت در طلاق در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و باید در آن مشخصات کامل زوجین، مشخصات وکیل، اختیارات وکیل و مدت اعتبار وکالت قید شود. وکالت در طلاق، وکالت دادن یکی از طرفین دعوای طلاق به دیگری برای انجام تمام امور و اقدامات لازم برای طلاق است. این وکالت می‌تواند توسط مرد به زن یا بالعکس داده شود.برای اینکه وکالت در طلاق معتبر باشد، باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • وکالت باید کتبی و به شکل سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.
 • وکالت باید توسط طرفین دعوای طلاق، یعنی زوج یا زوجه، به صورت حضوری در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
 • وکالت باید دارای امضای طرفین دعوای طلاق و سردفتر اسناد رسمی باشد.
 • وکالت باید دارای تاریخ تنظیم باشد.

اختیارات وکیل در وکالت در طلاق

در وکالت در طلاق، وکیل می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات مربوط به طلاق را از موکل خود دریافت کند. این اختیارات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • وکالت در مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
 • وکالت در بذل مهریه
 • وکالت در طلاق توافقی
 • وکالت در طلاق یک‌طرفه

مراحل طلاق از طرف زوجه با وکالت در طلاق

تهیه وکالت نامه: اولین قدم در طلاق با وکالت در طلاق، تهیه وکالتنامه‌ای است که توسط مرد به زن یا فرد دیگری داده می‌شود. این وکالتنامه باید توسط مرد، زن و دو نفر شاهد در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. در وکالت نامه باید حدود اختیارات وکیل مشخص شود.

مراجعه به دادگاه: پس از تهیه وکالت نامه زن باید با در دست داشتن وکالت نامه و مدارک لازم به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست طلاق به همراه مدارک لازم را ارائه دهد.

صدور گواهی عدم امکان سازش: پس از بررسی دادخواست طلاق توسط دادگاه، در صورت وجود شرایط لازم، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

ثبت طلاق: پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، زن باید با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش و وکالتنامه، به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کند و طلاق خود را ثبت کند.

مدارک لازم برای طلاق با وکالت در طلاق

 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زن
 • اصل و کپی وکالتنامه
 • اصل و کپی سند ازدواج
 • اصل و کپی گواهی عدم امکان سازش

وکیل متخصص طلاق

با توجه به مطالبی که در مورد طلاق و وکالت در طلاق بیان شد، در پرونده های طلاق دو راهکار وجود دارد. خود شخص بدون آگاهی از مقررات و قانون اقدام به دادخواست طلاق نماید یا از مشاوره و وکالت وکیل متخصص طلاق که به تمام قوانین و مقررات و رویه های قضایی در خصوص طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زوجه و طلاق با شرط وکالت در طلاق تسلط و آگاهی دارد، بهره مند شود. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد شرایط دریافت مهریه و نفقه در طلاق از طرف زوجه با داشتن وکالت در طلاق را با وکلای متخصص گروه حقوقی عدل آرا مطرح نمائید تا بتوانید در پرونده طلاق به نتیجه موفقیت آمیز دست یابید.

دسته بندی:

طلاق,

تاریخ انتشار:

۰۷ / ۰۹ / ۱۴۰۲

نویسنده:

عدل‌آرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *